szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

Szerkesztette: Szigethy Rudolf

 

Előszó

A jelen bibliográfia folytatása kíván lenni annak a romániai magyar könyveket regisztráló bibliográfiai sornak, amelyet György Lajos kezdett meg összefoglaló munkájával (Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1919-1924. -Kolozsvár, 1925). Az 1925. évre vonatkozó anyagot is ő szerkesztette, majd ezt a munkát Ferenczi Miklós folytatta az 1926-1932, és Valentiny Antal az 1933-1939 közötti időszakra vonatkozóan. Az évenkénti összeállításokat Monoki István bővítette ki és szerkesztette egybe, de a kötet közreadására a háborús viszonyok nehézségei miatt nem kerülhetett sor. Csak napjainkban láthatott nyomdafestéket az Országos Széchényi Könyvtár és az Erdélyi Múzeum Egyesület együttműködése révén. (Magyar könyvtermelés Romániában. 1919-1940. 1. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok. Kolozsvár-Budapest, 1997) A II. világháború előtt még Vita Zsigmondnak jelentek meg az 1940-42-es évkörre vonatkozó bibliográfiái. (Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1940-ben, a bécsi döntés utáni időszakban és 1941-ben. Kolozsvár, 1943; Románia magyar irodalmának bibliográfiája Kolozsvár, 1944.)

A bibliográfiai gyűjtőmunkát a kolozsvári Egyetemi Könyvtár igazgatója, Tóth Kálmán folytatta, azonban az 1944-1942-re vonatkozó összeállításának a megszerkesztése korai halála miatt félbe maradt. Csak későbben, Gábor Dénes, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa által, Erdélyi Múzeum Egyesület hozzájárulása révén jelenhetett meg a Romániai Magyar Bibliográfiák című sorozat 1. tagjaként. (Romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 1944-1949. Kolozsvár. 1992.)

Az 1944-ben, Romániában bekövetkezett politikai változás teljes mértékben megváltoztatta a bibliográfiai munkák jellegét. Az 1948-ban történt államosítások megszüntették a korábban hagyományosan és igen jól működő kiadói és nyomdai hálózatot. Az állam mindent a kezébe összpontosított, kialakítva a továbbiakban az államilag ellenőrzött és irányított kiadói tevékenységet. Ennek az átalakulásnak a jegyei bővében jelentkeznek, szembeötlően tükröződnek Szigethy Rudolf és Újvári Mária munkájában, amely a Romániai Magyar Bibliográfiák 2. számaként lett közreadva. (Romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 1950-1953. Kolozsvár, 1995.)

1954-től 1989-ig folyamatosan jelent meg a könyveket és folyóiratokat tartalmazó bibliográfiai összeállítás Román Nemzeti Bibliográfia címmel, amely némi válogatással tartalmazta a romániai magyar nyelvű kiadványokat is. Így ennek az időszaknak egy teljességgel magyar anyagot tartalmazó feldolgozását ki kellene egészíteni a nemzeti bibliográfiából kihagyott anyaggal, amelynek összegyűjtésére egy munkacsoportra lenne szükség.

Az 1989-ben bekövetkezett újabb politikai változás felbontotta a korábbi 45 év alatt kialakult kiadói rendszert, s a Román Nemzeti Bibliográfia már nem folytatta a magyar anyag megjelentetését összeállításában. Így hát felmerülhetett egy újabb felmérő összegezés megjelentetésének szükségessége, amely valamely módon igyekszik eligazítást adni abban a kaotikus állapotban, amely erre az időszakra ismét jellemző. A tömegesen jelentkező kiadói és nyomdai vállalkozások nehézkessé teszik az eligazodást abban a rengetegben, amely a felszabadult és elszabadult vállalkozások sorában észlelhető. Ennek az áttekinthetőségét kívántam összeállításommal elősegíteni, amikor minden igyekezettel megpróbáltam a lehető legteljesebb módon átfogni az 1990-1998 között Romániában magyar nyelven - egyedi vagy közös kiadásban - megjelent könyveket, füzetes kiadványokat, évkönyveket és tankönyveket.

Gyűjtőterületem igen sokrétű, változatos, ami sok esetben tükröződik az adatok leírásában is. E sokféleségben említhetem a könyvtárak mellett a kiadókat, nyomdákat, reklám-kiadványokat, könyvterjesztőket, antikváriumokat, egyházi intézményeket, sőt magánkönyvtárak példányait is, s minden más forrást, ami valamilyen módon kiegészítette vagy gyarapította az összeállítást. Az anyaggyűjtést 2000 júliusában zártam le. Nem állíthatom, hogy sikerült a teljességet megvalósítani. Erre való tekintettel, elöljáróban már itt megjegyzem, hogy bármilyen hiátus felfedezése esetén illesse köszönet a felfedezőt és a tételeket kiegészíteni óhajtót.

A sorszámmal ellátott 2070 bibliográfiai tétel az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) táblázatai alapján kialakított 62 szakcsoportba, ezt követően az alsó- és középfokú tankönyvek számára kialakított 19 tantárgyi csoportba vannak betűrendben beosztva. A szakcsoportok tartalmáról a Szakcsoportok jegyzéke, illetve a Szakcsoportok betűrendes mutatója tájékoztat.

A bibliográfiai leírások az MSZ 3424 szabványcsalád előírásait figyelembe véve készültek. A szabványos leírástól azon esetben tértem el, ha az adatok közlése a kiadvány alapján nem vált lehetővé. A hiányos adatközlés az átvett adatok esetében tapasztalható, ahol magát a kiadványt nem láttam, de a megjelenésről megbizonyosodtam, tehát indokoltnak véltem az összeállításba való befoglalását. Ebben az esetben a leírás tartalmazza a n. l. = nem láttam jelzést. Ugyanakkor, ha olyan személyiségekről volt szó, akik a romániai magyar közművelődésben jelentős szerepet vállaltak, s munkásságuk ezt számtalan esetben igazolta, szükséget éreztem a könyvekben található olyan információk leírására is, amelyeknek a rögzítését a szabvány nem írja elő. A kiadványok könyvtári előfordulását jelzik a feltüntetett helyrajzi számok. (Például KEK 356438 vagy 1963/1991 /KEK = kolozsvári Egyetemi Könyvtár, 356438 = általános könyvtári alap, 1963/1991 = köteles példánytári állomány; EREIg = Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának kiadása és esetleg iratterjesztőjében fellelhető kiadvány.) A leírásokban alkalmazott speciális rövidítések feloldását a Rövidítések jegyzéke tartalmazza.

A bibliográfia szakrendes részét betűrendes mutatók egészítik ki. A Névmutató a szerzőket és a közreműködőket, a Címmutató a művek főcímeit, a Sorozati mutató pedig a sorozatok főcímeit teszi visszakereshetővé a tételek sorszámának a feltüntetésével.

Mielőtt zárnám az eligazító, magyarázó bevezető szöveget illesse köszönet mindazokat, akik bármilyen módon segítségemre voltak az összeállítás megvalósításában, birtokukban levő kiadványaikkal, jó tanácsaikkal, vagy bármilyen más módon. Kiemelten kívánok köszönetet mondani a kapott segítségért, irányításért, a rengeteg hasznos útmutatásért: Dávid Gyulának, a romániai magyar bibliográfiai kiadás legfőbb mecénásának, Venczel Gézának, az Erdélyi Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontja számítógépes rendszergazdájának, akitől a kapott számtalan hasznos irányító, eligazító jó tanács segített hozzá az anyag számítógépen való megszerkesztéséhez. Köszönetemet fejezem ki továbbá az Országos Széchényi Könyvtár bibliográfiai munkatársainak, valamint Arató Antalnak a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár volt igazgatójának, az Erdélyi Múzeum Egyesület vezetőségének; a kolozsvári egyetemi könyvtári egykori kollégáknak és vezetőségének.

Végezetül kívánom, hogy az összeállítás szolgáljon hasznos segédeszközként azok számára, kiket érdekel az erdélyi magyar szellemi élet, közművelődés, s az összeállításban szereplő adatokat fel kívánják használni akár információszerzés, akár tudományos tevékenységük könnyebbé tétele céljából; és e kötet egyben legyen biztatás az esetleges kiegészítésre vagy továbbfolytatásra a minket követő fiatalok körében.

 

A szerkesztő

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék